ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ

ผู้ติดตาม

วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2554

สถานการณ์การเจ็บป่วยและการตาอยของคนไทย

   ในอดีตสถานการณ์การเจ็บป่วยและการการตายของคนไทยส่วนใหญ่เกิดจากโรคติดต่อ แต่ในปัจุจุบันสถานการณ์ดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงไปคนไทยส่วนใหญ่เกิดการเจ็บป่วยและการตายด้วยโรคเรื้อรังต่างๆ ที่มีต้นเหตุมาจากพฤติกรรม

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ชีวิตสดใสห่างไกลโรคภัย

ปัญหาอย่างหนึ่งที่เกิดในสังคมไทย คือ ปัญหาสุขภาพ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให่เกิดการเจ็บป่วยและการตายของคนไทยเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เนื่องจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม สภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม สภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป ซึ่งล้วนนำไปสู่การเกิดโรคต่างๆ ด้วยกันทั้งสิ้น เช่น โรคทางพันธุกรรม โรคจาการประกอบอาชีพ โรคอุบัติซ้ำ โรคอุบัติใหม่
     จากปัญหาสุขภาพดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่ายิ่งของประเทศเป็นอย่างมาก จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพต่างๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของตนเอง ครอบครัว และสังคม